Chelan County Emergency Management

Chelan County Emergency Office Under Scrutiny

Sep 11, 2017
Scott Davidson / WikiCommons

 

The Chelan County Emergency Management Office is under scrutiny today for a social media post.